ÖZERPAN

Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edip, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak düzeyde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak seviyede kalite bilinciyle eğitmek ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek,
 • Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmak,
 • Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hata olasılığını hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmek,
 • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak,
 • Tüm faaliyetlerimizi “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikamız

 • ÖZERPAN olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını,
 • Yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını , uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
 • Bu politika çerçevesinde;
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi.

Temel çevre politikamız olarak kabul ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası

 • ÖZERPAN olarak, şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.
 • Bu bilgi güvenliği politikası, ÖZERPAN’ ın Bilgi Güvenliği Yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.
 • ÖZERPAN olarak; Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri takip etmeyi,
 • Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sektörün gereksinimi olan güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde yürütmeyi,
 • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,
 • İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,
 • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı. ÖZERPAN Ltd.Şti olarak taahhüt ediyoruz.
Menü